Soutěžní pravdila

+420 777 149 046
zamecnictvitabor@seznam.cz
www.jumpingsport.cz

Pravidla soutěže „Vyhraj T R A M P O L Í N U

1. Soutěž organizuje společnost Zámečnictví Jiří Volek, s.r.o. se sídlem U hřiště 362, 390 02 Tábor, IČO:01600711. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Zámečnictví Jiří Volek.

2. Soutěž trvá od 1.10. 2020 do 31. 10. 2020. Soutěží se o trampolínu Jumping SPORT. Výherce zveřejníme 1.11. 2020 na Facebook stránce https://www.facebook.com/jumpingsport.cz/.

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil a být fanouškem FB stránky Jumping SPORT.

4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře pod soutěžním příspěvkem. Jediné, co musí soutěžící udělat, je napsat nám „proč je pro vás P O H Y B důležitý“. Zveřejněním komentáře pod příspěvkem se uživatel stává soutěžícím.

5. Výherce bude jeden a bude vylosován ze všech správných komentářů pod soutěžním příspěvkem.

Dalším 3 vylosovaným dáme slevu na naši trampolínu.

6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů.

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na facebookových stránkách https://www.facebook.com/jumpingsport.cz/ v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje firmě Zámečnictví Jiří Volek, s.r.o. souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení

page1image19827328 page1image19826752

+420 777 149 046
zamecnictvitabor@seznam.cz
www.jumpingsport.cz
soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci a zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Zámečnictví Jiří Volek, s.r.o. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookových stránkách https://www.facebook.com/jumpingsport.cz/.

13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

14. Soutěž organizuje společnost Zámečnictví Jiří Volek, s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

V Táboře dne 1.10. 2020 Zámečnictví Jiří Volek, s.r.o.

page2image19464960 page2image19465344

Odkaz pravidel ke stažení v PDF